Skip to content

Bolagsstyrning

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets stamaktier handlas på NGM Main Regulated.

Bolagsstyrningen i Crown Energy fördelas mellan aktieägare, styrelse, VD och bolagsledning. Styrningen regleras i huvudsak av bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, NGMs regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Main Regulated, Koden, god sed på aktiemarknaden samt interna riktlinjer och policyer.