Skip to content

Om oss

Crown Energy transformeras till en ny och mer socialt ansvarsfull affärsinriktning, med fokus på medicinteknikindustrin och på att förbättra klimatavtrycket genom att investera i företag som är verksamma inom dessa områden.

Investeringen i Healthtech-bolaget AccYouRate markerade starten för det nya Crown Energy i början av 2023. AccYouRate innehar högteknologiska patent och skapar algoritmer för att stödja produktion av ”smarta” bärbara plagg för användning inom den medicinska industrin samt tjänster som analys, datainsamling och extrapoleringar av medicinsk information och tillväxt av medicinska databaser.

Crown Energy AB har ingått ett strategiskt partnerskap med KAYA Climate Solutions GmbH, ett projektutvecklingsbolag inom naturlösningar för att mildra klimatförändringar i Afrika söder om Sahara. Samarbetet syftar till att vara en startpunkt för att begränsa påverkan av klimatförändringar genom landskapsrestaurering och naturskydd, vilket i sin tur kommer att finansieras av frivillig koldioxidmarknad och liknande mekanismer.

Affärsområdet Asset Development and Management, baserat i Angola, tillhandahåller internationella företag tjänster inom fastigheter och associerade frågor. Crown Energy har varit verksamt inom olje- och gasbranschen i mer än tio år. Idag är den enda kvarvarande tillgången inom energiområdet ett passivt innehav av energireserver som efter undertecknandet av ett försäljnings- och köpeavtal kommer att avyttras. Crown har avsagt sig och/eller skrivit ned sina övriga tidigare licensinnehav.

crown-about-banner-b

Mål

Crown Energys mål är att generera den högsta möjliga avkastningen för aktieägare med en balanserad riskmedvetenhet. Investeringsinriktningen framöver kommer att vara inom områden inom den gröna sektorn och inom medicinteknik.

Vision

Att vara en självklar och attraktiv samarbetspartner på den globala marknaden för utveckling av och investeringar i områden som supporterar den hållbara utvecklingen genom teknologi, genom att dra nytta av Crown Energys existerande och kontinuerlig  utvecklande djupa sektorexpertis och ekosystemsrelationer.

Crown Energy leds av en styrelse om fyra personer, se mer på sidan Styrelse. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm med fyra anställda. Det finns också kontor i London, Luxemburg och Luanda, Angola samt i Italien.

Strategi

Crown Energys strategi bygger på det övergripande målet att generera högsta möjliga avkastning till aktieägarna med en välavvägd riskmedvetenhet. Att med ansvarsfullhet utträda ur olje- och gasindustrin. Att förbättra och öka verksamheten i att erbjuda lösningar för boende och kontor för internationella kunder. Identifiera och investera i mångsidigt hållbara projekt. Teknologier och projekt som förbättrar hälso- och sjukvårdsteknik, telemedicin och medicinteknik. Då detta är ett nytt affärsområde för Crown Energy, utvecklar vi kontinuerligt vår strategi i detta område. Fokuset ligger på medicinteknik och bolag som förbättrar samhällets gröna fotavtryck, men ett mer detaljerat fokus kommer att iterativt utvärderas och uppdateras framgent. Vårt mål är att identifiera och investera i lovande företag där Crown Energy ser god avkastning för människa, planet och aktieägare.

crown-about-banner

Verksamheten

Crown Energy är i en omställningsfas från energi till hållbara investeringar, såsom medicinteknik. Den senaste investeringen är AccYouRate: banbrytande på att övervaka och mäta hälsoparametrar/data.

Inom de tidigare områdena finns fortfarande en verksamhet, Asset Development som utvecklar och hyr ut tillgångar och tillhandahåller tjänster i Angola samt ett passivt innehav av oljetillgångar i Irak som är sålda genom ett försäljnings- och köpeavtal.