Skip to content

Valberedning

Valberedningars huvuduppgifter är att presentera förslag till val av styrelseledamöter, ersättning till ledamöter, val av revisorer samt förslag till ersättning till revisorer. Principerna för hur en valberedning ska utses beslutas på bolagsstämman.

Historiskt har Crown Energy inte haft någon valberedning, vilket är en avvikelse från Koden för bolagsstyrning. Styrelsen ansåg tillsammans med huvudaktieägarna att en valberedning inte varit nödvändig med hänsyn till ägarstrukturen. Beroende på hur ägarstrukturen utvecklas eller förändras kommer frågan om att utse en valberedning kunna tas upp igen och Crown Energy avser hålla en kontinuerlig dialog med huvudaktieägarna i dessa frågor.