Skip to content

Öppenhet och etik

För Crown Energy betyder öppenhet och etik att bedriva verksamheten på ett lagligt och professionellt sätt samt fatta etiska affärsbeslut. Vi vill att verksamheten ska grundas på respekt, ärlighet och integritet. Det innebär att vi arbetar mot korruption och alla former av mutor och smörjpengar (facilitation payment). Vi förväntar oss även att våra motparter (myndigheter, leverantörer och licensoperatörer med flera) följer samma normer. Crown Energy har därför som regel att välja samarbetspartner baserat på såväl finansiell styrka som grundläggande värderingar vad gäller etik, moral, miljöhänsyn med mera.

Crown Energy är medvetet om att vi bedriver, och kan komma att utöka, verksamhet i länder som präglas av politisk, social och ekonomisk instabilitet, såsom krig och allmän social eller politisk oro. Detta innefattar även förekomsten av korruption.

Crown Energy är en liten organisation och styrelsen arbetar kontinuerligt med att föra fram bolagets grundläggande synsätt inom verksamheten. Styrelsen har antagit policyer avseende affärsetik och anti-korruption och dessa ska efterföljas av såväl personal som konsulter. För att få vägledning vid behov, använder sig Crown Energy bland annat av OECDs verktyg för riskhantering vid verksamhet i länder med svaga regeringar.