Skip to content

Vanliga frågor

Under 2021 och har Crown Energy i praktiken avyttrat eller lagt ner sina oljeprojekt. Ett licensområde kvarstår dock kontrakterat till Crown men omfattas av villkoren i försäljnings- och köpeavtalet från oktober 2021 (SPA) som kommer att löpa ut i oktober 2026, om inte tidigare. Crown Energy söker nu aktivt investeringar i hållbara verksamheter inom HealthTech och gröna sektorer.

Med förvärvet av SmartTee och AccYouRate-koncernen som genomfördes i februari 2023 påbörjade Crown Energy en omställningsresa mot grön och hållbar verksamhet. AccYouRate är dock bara början, och vi vänder nu blicken mot den gröna sektorn där vi vill vara en del av de många spännande nya områden som finns med betydande tillväxtpotential. Vi är fast beslutna att se till att våra investeringar görs i projekt som har en positiv inverkan på mänskligheten, jorden och på vad vi lämnar efter oss.

Crown har nu erhållit 107 MUSD i betalningar relaterade till försäljningen av olje- och gastillgångarna i enlighet med SPA från oktober 2021. Därutöver kommer ytterligare 73 MUSD att betalas i delbetalningar om 8 miljoner USD var 6:e månad med en slutbetalning om 33 MUSD. Beroende på de åtgärder som köparen vidtar för att utveckla licensen finns det en option på en tilläggsköpeskilling på upp till 270 miljoner USD till Crown från den transaktionen. Det finns också ett väsentligt värde i den angolanska Asset management och serviceverksamheten, både kassa och fastighetstillgångar, vilket framgår av våra finansiella rapporter. Investeringen i AccYouRate har hittills inneburit utbetalningar på 75 miljoner euro i en första delbetalning och 9 miljoner euro i en andra delbetalning. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner euro och ska vara helt betald senast 2026. De ömsesidiga ambitionerna och målen för bolaget mellan Crown och säljaren, som kvarstår som ägare till 15 % av SmartTee är den nuvarande betalningsplanen föremål för ytterligare kommersiella diskussioner, vilket offentliggjordes i Q3-rapporten 2023.

AccYouRate är ett mycket spännande företag med en unik banbrytande teknik för att mäta hälsoindikatorer. I arbetet ingår också uppbyggandet av en databas i världsklass med hälsorelaterad information.

Företaget arbetar flitigt med att skala upp sin tillverkningsanläggning samtidigt som man förbättrar CE-certifikaten och förbereder ansökningar för FDA-godkännande. Utöver detta pågår ett arbete med att stärka skyddet av immateriella rättigheter för produkterna. Med målet att hitta ett stort professionellt nätverk och relevant kompetens etablerar AccYouRate för närvarande en rådgivande styrelse av hög klass.

Arbete pågår också för att fortsätta utvecklingen av AccYouRates app (frontend) och back-end dashboard-plattformar. Parallellt utvecklas AccYouRate-programvaran (algoritmer) för de olika marknadssegmenten som man riktar sig till. Företaget har lanserat AccYouRate AI, en israelisk enhet som tillämpar artificiell intelligens (AI) för att analysera de medicinska data som genereras av det sensoriserade plagget. AccYouRate AI använder nämligen verktyg för maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL) för att utveckla och förfina algoritmerna som ligger till grund för beslutsfattandet.

Dessutom arbetar bolaget med att utveckla sitt unika erbjudande (ekosystem) för de olika marknadssegmenten (Välbefinnande/sport, Försvar, Hälsa, Arbetsmedicin). Långt framskridna förhandlingar pågår med flera företag och organisationer.

Det finns olika finansieringsalternativ som övervägs för framtiden. För närvarande finansieras bolaget av sina ägare.

Vi ser för närvarande över olika alternativ för hur vi bäst kan kapitalisera på de investeringar som gjorts och hur vi kan utvinna värdet ur dessa tillgångar till förmån för vår tillväxt och våra aktieägare. Hela Crown Energy är en del av den nya och spännande gröna omställningen, och vår angolanska verksamhet är inget undantag. Vi arbetar med att identifiera nya möjligheter, både i den nuvarande fastighetsverksamheten men också mot våra nya gröna investeringsmål. En plan kommer att finnas på plats och informeras om under 2024.

Vi omfattas av villkoren i ett sekretessavtal och får fortfarande inte avslöja namnet på köparen. Både våra revisorer och juridiska rådgivare är informerade om köparens detaljer och stöder oss aktivt. Vi kommer att publicera namnet när vi har tillåtelse. Vi har dock hittills erhållit 107 miljoner USD, i enlighet med den betalningsplan som offentliggjordes vid undertecknandet av aktieförvärvsavtalet 2021.

I våra finansiella rapporter redovisar vi kontinuerligt status för detta projekt. Den angolanska regeringens köpare har flera gånger bytt hyresgäst som ska bo i företagsparken C-view. Det innebar att fastigheten ännu inte är helt färdigställd och därför har ingen hyresgäst tagit kontroll över fastigheten. Under åren har vi arbetat hårt för att säkerställa full betalning och ytterligare inflationskompensation som vårt dotterbolag har rätt till. Crown Energy har fortfarande äganderätten till fastigheten och kommer att kunna redovisa försäljningen som vinst i vår lokala resultaträkning så snart äganderätten överförs till köparen i enlighet med de lokala redovisningsreglerna. Enligt IFRS-regelverket anses försäljningen genomförd när den ekonomiska kontrollen övergår till köparen.