Skip to content

Revisor

Revisorn utses av bolagsstämman för att på aktieägarnas vägnar granska dels Crown Energys årsredovisning och bokföring och dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Vid årsstämman 2023 omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Crown Energy för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2024. Det noterades på bolagsstämman 2023 att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har utsett den auktoriserade revisorn Martin Johansson som huvudansvarig revisor.