Skip to content

Internkontroll och riskhantering

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i Bolaget och enligt ÅRL ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i Bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Nedan följer en kort beskrivning av hur intern kontroll och finansiell rapportering fungerar.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Bolagets interna kontrollstruktur bygger bland annat på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten. Förutom styrande dokument som instruktioner för styrelsen och VD, informationspolicy och policy för finansiell rapportering, finns även andra riktlinjer och policyer för den operativa och administrativa verksamheten. Samtliga styrande dokument och processbeskrivningar kommuniceras inom organisationen och finns tillgängliga och kända för berörd personal.

Riskbedömning

Bolaget identifierar, analyserar och beslutar om hantering av risker för fel i den finansiella rapporteringen. I dagsläget är verksamheten relativt begränsad och involverar begränsat antal personer. Bolaget har identifierat de arbetsprocesser och resultat och balansposter där risk föreligger att felaktigheter, ofullständigheter eller oegentligheter skulle kunna uppstå om inte erforderliga kontrollmoment byggs in i rutinerna. Vid riskbedömningen har Bolaget analyserat hur och var i processerna fel kan uppstå. Frågor som är viktiga för riskbedömningen är exempelvis huruvida tillgångar och skulder existerar vid ett givet datum, korrekt värdering, huruvida en affärstransaktion verkligen har inträffat och om poster är redovisade i enlighet med lagar och förordningar. Bolagets största risk i dagsläget kopplas till den ekonomiska utvecklingen i de marknader där bolaget verkar.

Kontrollaktiviteter

Baserat på Bolagets riskbedömningar, har ett antal kontrollåtgärder fastställts. Dessa är av både förebyggande natur, det vill säga åtgärder som syftar till att undvika förluster eller felaktigheter i rapporteringen, och av upptäckande natur. Kontrollerna ska även säkerställa att felaktigheter blir rättade.

Information och kommunikation

Internal regulations, policies, and procedural descriptions are available on the Company’s internal network. Internal communication to and from the Board and management takes place through regular meetings, either physically or by telephone. To ensure that external communication with the stock market is accurate, there is a disclosure policy that regulates how investor relations are managed.

Follow-up

Interna regelverk, policyer och rutinbeskrivningar finns tillgängliga på Bolagets interna nätverk. Den interna kommunikationen till och från styrelse och ledning sker genom regelbundna möten, antingen fysiskt eller via telefon. För att säkerställa att den externa kommunikationen mot aktiemarknaden är korrekt, finns en informationspolicy som reglerar hur informationsgivning ska ske.

Internrevision

Bolaget har en relativt enkel juridisk och operativ struktur samt utarbetade styr- och internkontrollsystem. Under 2022 har styrelsen därför gjort bedömningen att en särskild intern revisionsfunktion inte har varit nödvändig.