Skip to content

Asset development

crown_energy_Asset_Development_top_image

Serviceverksamheten i Angola

Crown Energy levererar specialanpassade lösningar för bostäder och kontor till internationella företag med behov av att stationera personal utomlands, primärt i Angola. Tack vare ett heltäckande erbjudande inom uthyrning och kringliggande tjänster, behöver kunderna inte tänka på större kapitalinvesteringar utan kan istället fokusera på sin kärnverksamhet. Affärsområdet har utgjort en kassaflödesgenererande del av Crown Energys verksamhet och bland kunderna återfinns några av världens ledande energibolag med hög kreditvärdighet.

Utöver uthyrning av boende- och kontorslösningar omfattar Crown Energys verksamhet även tillhörande servicetjänster inom till exempel säkerhet, transport och telekommunikation. Crown Energys erbjudande omfattar hela kedjan från behovsanpassad design och konstruktion, till uthyrning, fastighetsförvaltning och mervärdeskapande tjänster. Målsättningen är att ge kunderna en smidig helhetslösning som är enkel att administrera och där hyresgästerna kan trivas och känna sig trygga. Dessa företag har ett omfattande behov av professionell service för att möta deras utrikesanställdas behov. Det råder därför stor efterfrågan på boende- och kontorslösningar med hög standard, där såväl boende som fastighetsförvaltning och kringliggande tjänster ingår i erbjudandet.

Crown Energys erbjudande levereras av såväl lokala som internationella team. Fokus är att alltid leverera högsta kvalitet för att nå hög kundnöjdhet och skapa nya affärer.

Angolas fastighetsmarknad är starkt kopplad till olje- och gassektorn. Utvecklingen under de senaste åren har varit att företag undviker långsiktiga åtaganden, vilket innebär att hyresvärdar måste erbjuda flexibla kontrakt; kortare hyresvillkor eller anpassningsbara till omedelbara behov. Alternativa koncept till traditionell uthyrning, som till exempel kontorshotell, dyker också upp på marknaden.

Projektportföljen i Angola består av 14 fastighetstillgångar, varav en är till salu. Av fastigheterna ägs fem av Crown Energy och resterande innehas via nyttjanderättskontrakt med markägare. Tecknade hyreskontrakt består av både längre och kortare kontrakt med såväl hyresgäster som markägare, och förlängs regelbundet. Tillgångarna omfattar 19 917 kvadratmeter uthyrningsbar boende- och kontorsyta.

Verksamheten i Angola har två typer av intäktsströmmar: hyres- och serviceintäkter från ägda och leasade (hyrda) fastigheter. Serviceintäkterna avser debiteringar för fastighetsservice och mervärdesskapande tjänster som städning, säkerhet, catering med mera. I de finansiella rapporterna står serviceintäkterna för cirka 21 procent av de totala intäkterna från fastighetstillgångarna.

Crown Energys hyresgäster

Bland Crown Energys hyresgäster finns globala och välrenommerade företag inom olje- och gassektorn, Angolabaserade företag, ambassader, internationella skolor m.m. Av de totala hyres- och serviceintäkterna står bolag inom oljeindustrin för 53 procent och de fem största hyresgästerna står för totalt 45 procent. Flera av de större hyresgästerna har förnyat sina kontrakt upprepade gånger och av de kontrakt som generar högst kontrakterad årshyra, återfinns hyresgäster som tecknade sina första avtal redan 2009.

Crown Energys uppfattning är att fastighetsmarknaden i Luanda återhämtar sig. Hur den senaste tidens valutakursutveckling kommer att påverka hyresnivåer och efterfrågan återstår att se. Den ekonomiska uthyrningsgraden anger kontrakterad årshyran i förhållande till det totala hyresvärdet för den potentiellt uthyrningsbara ytan. Den ekonomiska uthyrningsgraden för fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2022 till 74 procent.