Skip to content

Ersättning

Riktlinjer för ersättning

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2023 överensstämmer med de senast antagna riktlinjerna.

Ersättning till styrelse

Beslut om ersättningen till styrelsen fattas av årsstämman. Vid årsstämman den 15 juni 2022 beslutades styrelsearvoden enligt följande: 450 000 kronor till styrelseordföranden och 225 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot.

Styrelseordförande och styrelseledamöter som inte samtidigt är anställda i Bolaget, erhåller ingen lön från Bolaget och är inte berättigade att delta i Bolagets eventuella framtida incitamentsprogram.

Ersättning och förmåner till ledande befattningshavare 2022

Beslut om ersättning till VD fattas av styrelsen. Sedan den 1 februari 2021 får Yoav Ben-Eli, styrelseledamot och största aktieägare i Bolaget, sin ersättning av Koncernens dotterföretag i Angola via ett konsultavtal och är sedan januari 2022 anställd av moderbolaget. Avtalet uppgår till 40 500 euro per månad, och de totala utbetalningarna för perioden uppgår till 6 524 TSEK. Yoav Ben-Eli erhöll en lön om ungefär 47 TSEK per månad från moderbolaget för perioden januari-december 2022.

Övriga ledande befattningshavare i Crown Energy utgörs av Michail Shatkus (CFO och Vice VD) och Alan Simonian (COO).