Skip to content

Bolagsordning

BOLAGSORDNING CROWN ENERGY AB
ORG. NR. 556804-8598

§ 1 FIRMA 
Bolagets firma är Crown Energy AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska, direkt eller indirekt, vara verksamt inom olje- och gasindustrin, fastighetsbranschen, utveckling av teknologi och applikationsportföljer inom miljö, livsmedel, hälsovård och sjukvård samt försäljning och licensiering av sådana system, investera i, utveckla och avyttra bolag inom ovanstående verksamheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER 
Antalet aktier ska vara lägst 477 000 000 och högst 1 908 000 000.

§ 6 STYRELSE 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 7 REVISOR 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska, intill slutet av nästkommande årsstämma, en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisonsbolag utses.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 ANMÄLAN TILL STÄMMA
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare, högst två, får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

§ 10 ÅRSSTÄMMA

Årsstämman ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Utseende av protokollförare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning:
  (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den enligt den fastställda balansräkningen;
  (c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
______________

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 17 december 2021.